cady
Studera > ai

Får man använda ChatGPT i skolan?

Räknas det som fusk att använda ChatGPT i skolan?

I den moderna skolmiljön har användningen av AI, som ChatGPT, blivit alltmer vanlig. Detta väcker en viktig fråga: Får man använda ChatGPT i skolan, eller räknas det som fusk?

För att utforska detta ämne kan vi titta på olika perspektiv och riktlinjer:

Skolverkets synpunkt på ChatGPT

Skolverket i Sverige har inte gett någon specifik vägledning angående om AI-användning i skolan räknas som fusk. De betonar dock vikten av akademisk integritet och ett ansvarsfullt användande av teknologi. Det är upp till varje skola att fastställa sina egna policyer och riktlinjer för användningen av AI-verktyg.

Akademisk integritet

Generellt gäller att akademisk integritet är en grundpelare i utbildningssystemet. Om en elev använder AI för att generera arbete som presenteras som eget, utan att ange källan, kan det betraktas som fusk. Det är viktigt att eleverna förstår vikten av att citera och hänvisa till sina källor korrekt, även när de använder AI.

Skolans policyer

Varje skola kan ha sina egna policyer gällande användningen av AI-verktyg. Vissa skolor kanske tillåter användning av AI för forskningsändamål eller för att generera idéer, så länge eleverna anger källan. Andra skolor kan ha striktare regler.

Användningens kontext

Kontexten för användningen av AI är också viktig. Om en uppgift är avsedd att testa elevernas personliga kunskaper och förmågor, kan användning av AI för att lösa uppgiften ses som otillåten.

Pedagogiska Möjligheter

Samtidigt erbjuder AI också nya pedagogiska möjligheter. I vissa fall kan lärare aktivt uppmuntra eleverna att använda AI-verktyg för att utforska olika koncept eller för att utveckla kritiskt tänkande och kreativitet.

Att använda AI-verktyg som ChatGPT i skolan är en spännande möjlighet som erbjuder en mängd lärande- och undervisningsmöjligheter, men det finns viktiga överväganden att hålla i åtanke.

För lärare och elever kan ChatGPT användas för att:

  • Förbättra kritiskt tänkande: Genom att analysera och utvärdera AI-genererade svar eller bilder kan elever utveckla sina kritiska tänkande färdigheter. Det kan till exempel innebära att granska historiska bilder skapade av AI för noggrannhet eller att jämföra AI-lösningar med elevernas egna metoder i matematiska problem​​.
  • Framhäva och diskutera bias: AI-verktyg kan återspegla fördomar i sin träning, vilket gör det viktigt att ha öppna diskussioner om dessa begränsningar och hur de kan påverka informationen som AI ger.
  • Stödja kreativitet och innehållsskapande: AI kan användas för att stimulera kreativitet inom skrivande, konst och musik, genom att generera idéer och material som eleverna sedan kan bygga vidare på.

Det är dock viktigt att komma ihåg att:

  • AI-baserade svar kan vara felaktiga, så det är viktigt att dubbelkolla informationen med pålitliga källor.
  • AI-verktyg kan innehålla fördomar baserade på den data de tränats på, vilket kräver ett kritiskt förhållningssätt och en förståelse för dess begränsningar.
  • AI bör inte ersätta läraren, utan snarare fungera som ett verktyg för att förstärka och komplettera undervisningen​​​​.

Det är viktigt att både elever och lärare är medvetna om och respekterar de riktlinjer som finns för användningen av AI i utbildningssammanhang. Medan AI-verktyg kan erbjuda värdefulla inlärningsmöjligheter, är det avgörande att de används på ett sätt som upprätthåller akademisk integritet och överensstämmer med skolans policyer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin